David Shimp

M
     David Shimp is the son of [—?—] Shimp and Katrina Ann Brooks.
Last Edited=10 Apr 2014